Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář, IČO: 27906019, se sídlem Palackého 740/1, 110 00 Praha 1 (dále jen "Správce").

Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů Správcem je

 1. smlouva o poskytování právních služeb (dále jen "Smlouva") uzavíraná s klientem, jehož povinností je poskytnutí osobních údajů pro účely plnění Smlouvy;
 2. plnění právních povinností Správce;
 3. ochrana oprávněných zájmů Správce i klienta.

Subjektem údajů je klient, a to ať již se jedná o fyzickou osobu podnikatele či nepodnikatele nebo fyzickou osobu - zástupce právnické osoby (dále jen "klient").

Účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pro účely: 

 1. poskytování právních služeb podle Smlouvy;
 2. plnění povinností dle právních předpisů, např. zákona o dani z přidané hodnoty a daních z příjmů, AML zákona, zákona o účetnictví.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem mohou být:

 1. Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 2. Poskytovatelé údržby informačního systému
 3. Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), jakož i jiných právních aplikovatelných právních předpisů (např. AML zákon).

Práva klienta

 1. Práva klienta zahrnují zejména: právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku a stížnost.
 2. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 3. Klient má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 4. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 5. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 6. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.
 7. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 8. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Verze: 1.0.2018.05.25