Evidence skutečných majitelů do 1.1.2019 bez soudního poplatku

22.11.2018

Zákonem č. 368/2016 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen "ZVR") tak, že s účinností od 1. ledna 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (dále jen "Evidence"), do které se do 1. ledna 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny obchodní korporace. 

O co jde?

Evidence je elektronickým informačním systémem veřejné správy vedeným příslušnými rejstříkovými soudy, avšak není veřejným rejstříkem. Zjednodušeně řečeno informace v Evidenci uložené nejsou volně přístupné, nezveřejňují se, ani se z Evidence neposkytují opisy či výpisy. Cílem této povinné evidence je zjednodušit státu boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon"). Problematika Evidence je nově upravena v ustanoveních § 118b až § 118j ZVR.

Přístup do Evidence

Do Evidence mají kromě státních orgánů (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, celní správa, zpravodajské služby, Finační analytický úřad, ČNB, NBÚ, Ministerstvo vnitra, NKÚ) možnost přistupovat (po registraci) též osoby, které mají povinnost v rámci své činnosti identifikovat a kontrolovat klienta dle AML zákona (banky, advokáti a notáři provádějící úschovy, realitní kanceláře apod.).

Do Evidence může též nahlížet každý, kdo má k dispozici jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli (dále jen "JISM"). JISM získá každý subjekt po provedení zápisu do Evidence (viz dále).

Zápis do Evidence

Do Evidence se mají povinnost zapsat všechny právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, tedy všechny obchodní korporace a družstva, mají povinnost nechat se zapsat do Evidence do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících (nadace, spolky, ústavy, SVJ, církev, o.p.s., apod.) pak do 1. ledna 2021. Povinnost je zakotvena v ust. čl. II odst. 10 části první zákona č. 368/2016 Sb.

Podání se provádí vyplněním formuláře na stránkách Ministerstva spravedlnosti, po jehož vyplnění je vygenerováno PDF. PDF lze odeslat datovou schránkou subjektu, který o zápis žádá, nebo vytisknout, opatřit ověřeným podpisem a poslat na příslušný rejstříkový soud.

Po provedeném návrhu a vygenerování PDF je vytvořen JISM, který je potřeba si uložit, aby bylo možné získat výpis z Evidence, nebo upravit/změnit již provedený zápis.

Skutečný majitel

Termín skutečný majitel je definován v ust. § 4 odst. 4 AML zákona jako: "fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti". U obchodní korporace se pak jedná o osobu, která "sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %", nebo která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá právnickou osobu ovládající jinou právnickou osobu, popř. je příjemcem aspoň 25% zisku obchodní korporace. U obchodních korporací, kde výše uvedené není zjistitelné, se pak jedná o člena statutárního orgánu či či zástupce právnické osoby. Skutečný majitel je pak v témže ustanovení definován i pro ostatní právnické osoby (spolky, nadace, SVJ, církve, ústavy aj.).

Poplatky a sankce

Zápis do Evidence, je-li navržen do 1.1.2019, je osvobozen od soudního poplatku, který činí 1.000 Kč (nová položka 24a přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Žádný právní předpis nestanoví sankce za neprovedení návrhu do Evidence, ale neprovedení zápisu může mít negativní důsledky v obchodním styku, na který dopadá AML zákon (např. neprovedení obchodu dle § 15 AML zákona, oznámení podezřelého obchodu dle § 18 AML zákona).

Autor: Mgr. Jiří Buchvaldek


Chcete, abychom návrh na zápis do evidence skutečných majitelů připravili za Vás? 

Nezapomeňte, bez soudního poplatku jen do 1. ledna 2019!

Kontaktujte nás - napište nebo volejte.