Náš tým

Thomas Hrubý
Thomas Hrubý


Thomas Hrubý

Advokát

Společník advokátní kanceláře

Thomas, kanadský rodák českým emigrantů, studoval na McGill University (Montreal, Kanada), kde získal tituly B.A., B.C.L. a LL.B. V roce 1983 složil advokátní slib a byl zapsán do seznamu advokátů advokátní komory provincie Québec a až do roku 1993 vykonával v Montrealu advokátní praxi.

Thomas Hrubý je rovněž dlouholetým členem Kanadské advokátní komory (Canadian Bar Association).


V roce 1991 Thomas získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul magistra práv a v roce 1992 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Od roku 1993 Thomas vedl pražskou pobočku montrealské advokátní kanceláře Mitchell, Gattuso, poté působil v pražské kanceláři Linklaters & Alliance (od roku 2001 Linklaters v.o.s.) a v roce 2001 si v Praze otevřel vlastní praxi. Od roku 2006 spolupracuje s Jiřím Buchvaldkem, se kterým v roce 2007 založili advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK.

Thomas Hrubý hovoří plynně anglicky, francouzsky a česky a domluví se také italsky, španělsky a německy.

Thomas je od roku 1987 členem Suverénního řádu maltézských rytířů. Sloužil ve funkci prezidenta České maltézské pomoci a pro-kancléře Suverénního řádu maltézských rytířů - Českého velkopřevorství. Je také aktivním členem několika dalších charitativních a neziskových organizací, v jejichž správních radách působí, např. Randovy nadace, Kanadské obchodní komory v České republice, kde působí ve funkci viceprezidenta, a Nadačního fondu Suverénního řádu maltézských rytířů - Českého velkopřevorství "LOURDES". Thomas Hrubý byl též členem dozorčí rady České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost a je spoluzakladatelem Akce sv. Lukáše, nadační fond.

Jiří Buchvaldek

Advokát

Společník advokátní kanceláře

Jiří ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2001, kdy též nastoupil do advokátní kanceláře JUDr. Petra Stokláska jako koncipient a úzce zde spolupracoval s belgickou advokátkou Bie Heyninck. Od roku 2004 je Jiří zapsán u České advokátní komory jako samostatný advokát. 

Od roku 2006 začal Jiří spolupracovat s Thomasem Hrubým, se kterým v roce 2007 založili společně advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK.

Jiří se ve své praxi specializuje na korporátní právo, poradenství podnikatelům při jejich podnikání, smluvní agendu, pracovní právo a rodinné právo (rozvody, péče o děti).

Jiří Buchvaldek hovoří plynně anglicky a česky a dokáže se domluvit také částečně německy.

Jiří je zakládajícím členem studentské organizace Common Law Society (1998) na Právnické fakultě UK, jejímž byl i prezidentem. 

Jiří Buchvaldek
Jiří Buchvaldek
Lenka Nejedlá
Lenka Nejedlá

Lenka Nejedlá

Advokátka

Společník advokátní kanceláře

Lenka Nejedlá, roz. Patermanová, působí v advokátní kanceláři HRUBÝ & BUCHVALDEK od dokončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, ve které vykonávala svoji právní praxi do prosince 2010. Lenka byla v lednu 2011 zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, advokacii vykonávala do 30.6.2015 jako samostatná advokátka v úzké spolupráci s HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Od 1.7.2015 se Lenka stala společníkem HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář.

Lenka vykonává také činnost mediátora, přičemž do seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky byla zapsána v červnu 2013.

Lenka se zaměřuje především na právo nemovitostí, obchodní a civilní právo.

Lenka Nejedlá hovoří česky, anglicky a italsky.

Lenka Nejedlá má od 1.10.2019 pozastaven výkon advokacie a mediace z důvodu jejího působení u ESLP ve Štrasburku do března 2020 a následné rodičovské dovolené.

Stanislav Pavlů

Advokát

Stanislav ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. V letech 2009/2010 absolvoval jednoroční studijní pobyt na De Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) v Nizozemí, kde se věnoval studiu právu obchodních společností v rámci Evropské unie.

Na podzim roku 2010 se Stanislav stal advokátním koncipientem naší kanceláře poté, co zde od 5. ročníku svého studia působil na pozici právního asistenta.

Od ledna 2014 je Stanislav zapsán jako samostatný advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a úzce spolupracuje s naší kanceláří. V polovině roku 2018 se Stanislav Pavlů stal zaslouženě čtvrtým společníkem naší advokátní kanceláře. Od roku 1.1.2020 působí Stanislav v naší kanceláři externě jako spolupracující advokát.

Stanislav je specialistou na právo nemovitostí, problematiku bytových družstev a SVJ.

Stanislav Pavlů hovoří plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost němčiny a polštiny.

Stanislav Pavlů
Stanislav Pavlů
Tomáš Horák
Tomáš Horák

Tomáš Horák

Advokát

Tomáš ukončil magisterské studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 1997. Již od poloviny studií působil jako praktikant a po ukončení studia též jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Vlastimila Vezdenka.

Od 1. února 2002 je Tomáš zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jako samostatný advokát. Díky spolupráci s pražskými advokátními kancelářemi JUDr. Petra Stokláska a HEYNINCK & PARTNERS se poznal s Jiřím Buchvaldkem.

Od června 2007 je Tomáš členem týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK v.o.s. jako samostatný spolupracující advokát. 

Tomáš se specializuje především na civilní a obchodní procesní právo a trestní právo.

Kromě své mateřské češtiny, hovoří Tomáš Horák anglicky, jako i částečně německy a polsky.

Dagmar Morávková

Advokátka

Dagmar dokončila studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2007. Již v průběhu svého studia sbírala zkušenosti v týmu pražské advokátní kanceláře, kde následně vykonávala právní praxi advokátního koncipienta. Po vykonání advokátní zkoušky, kterou složila s výtečným prospěchem v roce 2010, pracovala pro významnou českou distribuční, velkoobchodní a maloobchodní společnost. K týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s. se jako samostatná spolupracující advokátka připojila v roce 2018. Ve své advokátní praxi se věnuje především soukromému právu, a to právu občanskému, rodinnému a pracovnímu a právu na ochranu osobních údajů. S ohledem na své předchozí pracovní zkušenosti poskytuje právní služby také korporátní klientele. Dagmar hovoří anglicky a disponuje pasivní znalostí německého jazyka.

Dagmar Morávková
Dagmar Morávková
Vojtěch E. Kilian
Vojtěch E. Kilian

Vojtěch E. Kilian

Advokát

Vojtěch ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2016. Již během studia sbíral pracovní zkušenosti jako právní asistent v několika pražských advokátních kancelářích (vč. té naší) a posléze i na exekutorském úřadě, kde následně vykonal i část svojí právní praxe jako exekutorský koncipient. Od května 2017 je Vojtěch advokátním koncipientem advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s. Na podzim 2020 úspěšně složil advokátní zkoušku a od ledna 2021 je zapsán u České advokátní komory jako advokát.

Ve své praxi se Vojtěch zaměřuje na soukromé právo, především spornou agendu, civilní proces s důrazem na exekuční právo a rovněž na právo zdravotnické, v neposlední řadě pak i na právo na svobodný přístup k informacím, jemuž se věnoval i ve své diplomové práci.

Vojtěch Kilian hovoří česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost němčiny a latiny.

Jana Zemanová

Advokátka


Jana Zemanová (dříve Naxerová) dokončila své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2005, kde rovněž získala titul JUDr.

Po studiu nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Ivany Stlukové a následně Mgr. Viktora Pavlíka, kde jako advokátní koncipient vykonávala generální praxi (civilní, obchodní, rodinné, trestní právo).

Po návratu z mateřské dovolené byla zapsána v roce 2013 u České advokátní komory jako samostatný advokát. 

Jana se věnuje zejména právu nemovitostí, veřejným dražbám, rodinnému a civilnímu právu.

V listopadu 2020 začala Jana spolupracovat s naší advokátní kanceláří jako samostatný spolupracující advokát.

Jana hovoří anglicky. 

Martina Nacherová Goldová

Advokátka


Martina svou profesní kariéru odstartovala jako in-house právník v obchodní společnosti, kde se věnovala problematice nemovitostního práva a právu k nehmotným statkům. Tyto oblasti práva se pak prolínají s dalšími oblastmi civilního práva celou její dosavadní profesní kariérou.

V letech 2005 až 2011 Martina působila v pražské advokátní kanceláři, kde získala bohaté zkušenosti ve všeobecné advokátní praxi, a to nejdříve jako advokátní koncipient, a od roku 2008 jako spolupracující advokát. Dominantními právními oblastmi během této spolupráce bylo právo nemovitostní včetně práva stavebního, ochrana osobnosti, právo mediální, zastupování klientů ve správních a soudních řízeních a řešení korporátních záležitostí.

Uvedeným oblastem se Martina věnuje dosud i ve své samostatné advokátní praxi, na kterou nastoupila v roce 2011.

V listopadu 2020 začala Martina spolupracovat s naší advokátní kanceláří jako samostatný spolupracující advokát.

Andrea Čárska-Sheppard

Advokátka

Andrea se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti mezinárodního práva, rozhodčího řízení, mezinárodních obchodních, investičních smluv a kontroly exportu. Její praxe se také zaměřuje na posuzování vnitrostátnich a mezinárodních sporů a narovnání. Má zkušenosti se zastupováním globálních i místních firem, orgánů státní správy a neziskových organizací.

Andrea studovala civilní právo a common law na McGill University a mezinárodní vztahy na diplomatické škole Centre D´Études Diplomatiques et Stratégiques ve Francii. Je členkou České advokátní komory jako evropská advokátka, v USA je členkou New York State Bar, v Kanadě je členkou Law Society of Upper Canada a ve Velké Británii je solicitorem v Law Society of England and Wales. Díky jeji znalostem a zkušenostem s několika právnimi systémy má kvalifikaci pro poskytováni právnich služeb pro mezinárodní firmy a organizace. 

Je spolupředsedkyní Prague Chapter of the New Your State Bar Association a vykonává funkci spolupředsedkyně v International Committee of the Dispute Resolution Section of the North Carolina Bar Association. Je také aktivní v právních oblastech týkajících se sportu a umění.

Pravidelně přednáší na seminářích a publikuje v oblasti mezinárodního práva, rozhodčího řízení a sportovního práva. 

Hovoří plynně slovensky, anglicky, francouzsky, rusky a částečně italsky.