Evidence skutečných majitelů

08.04.2021

Od 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "ESM zákon"), který zcela nahrazuje stávající úpravu evidence skutečných majitelů obsaženou v §118b až §118j zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen "zákon o veřejných rejstřících"). ESM zákon podstatně mění pravidla pro evidenci skutečných majitelů právnických osob a jejich určování.

Nejpodstatnějšími změnami vůči dosavadní právní úpravě je jednak odlišné určování skutečného majitele případně náhradního skutečného majitele, nelze-li skutečného majitele určit, a především zavedení sankcí v souvislosti s evidencí skutečných majitelů. Nově též bude evidence skutečných majitelů veřejně přístupná na internetu.

Povinnost zapisovat skutečné majitele do evidence je uložena právnickým osobám (ty pak zákon označuje jako evidující osoby), skutečným majitelem může být pouze osoba fyzická - člověk.

Skutečný majitel

Za skutečného majitele právnické osoby bude nově považována taková fyzická osoba, která může přímo či nepřímo získávat více než 25 % z majetkového prospěchu vznikajícího při činnosti nebo likvidaci právnické osoby - zjednodušeně řečeno tedy každý člověk s větším než 25% podílem ve společnosti. V korporacích bude skutečným majitelem také fyzická osoba, která může na korporaci vykonávat rozhodující vliv podle zákona o obchodních korporacích. Zejména tedy ten, kdo disponuje nadpolovičním podílem, nebo v případě většího množství podílů podílem větším než 40 %.

Skutečným majitelem dále bude v případě fundací a ústavů vždy člověk, který je zakladatelem, členem dozorčí či správní rady, nebo na jehož podporu je fundace založena. U svěřenských fondů pak bude za skutečného majitele považován také zakladatel fondu, svěřenský správce a obmyšlený.

Náhradní skutečný majitel

Institut náhradního skutečného majitele najde své využití především u koncernových společností; za skutečné majitele totiž budou nově považování členové vrcholného vedení právnické osoby, která na osobu, v níž skutečného majitele určujeme, vykonává koncový vliv - zpravidla tedy vedení mateřské společnosti. Podle dosavadní právní úpravy byli v takovémto případě za skutečné majitele osoby považováni členové jejího vrcholného orgánu. Pro případ, že skutečného majitele nebude možné určit, například půjde o státem vlastněnou společnost nebo společenství vlastníků jednotek, budou za skutečné majitele považováni členové vrcholného vedení právnické osoby, jak tomu bylo doposud.

Přestupky

Velmi podstatnou změnou, kterou nový zákon o evidenci skutečných majitelů přináší, je pak zavedení sankcí za případné nesplnění povinností podle tohoto zákona. Až doposud totiž nebylo neplnění povinností souvisejících s evidencí skutečných majitelů postihováno. Nově tak bude přestupkem evidující osoby (tj. právnické osoby, jejíchž údajů se zápis do evidence týká), pokud ta ani po výzvě soudem, který evidenci vede, nezajistí odstranění nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů, nebo nezajistí zápis změny evidovaných údajů. Skutečný majitel, koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem se pak mohou přestupku dopustit tím, že evidující osobě neposkytnou součinnost k tomu, aby je mohla zapsat do evidence.

Za všechny uvedené přestupky může správní orgán (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má sídlo nebo bydliště podezřelý z přestupku) uložit pokutu do výše až 500 000 Kč.

Jiné zásadní sankce

ESM zákon ovšem nezavádí jen veřejnoprávní sankce (pokuty), ale i významné sankce soukromoprávního charakteru - skutečný majitel obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, totiž nesmí vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako jediný společník při hlasování v rámci nejvyššího orgánu společnosti (zpravidla tedy v rámci valné hromady). Navíc takovému společníkovi či akcionáři (nebo právnické osobě, přes kterou podíl drží) nesmí společnost vyplácet podíl na zisku. Právo na výplatu zisku nezapsanému skutečnému majiteli zanikne uplynutím účetního období, v němž společnost o výplatě zisku rozhodla.

Zápis do původní evidence skutečných majitelů

Vzhledem k tomu, že ESM zákon nahrazuje stávající úpravu evidence skutečných majitelů (viz výše), bylo třeba vyřešit otázku, co se stane se stávající evidencí skutečných majitelů. Naštěstí k tomu zákonodárce přistoupil pragmaticky a zápisy dle stávající právní úpravy v zákoně o veřejných rejstřících se považují za zápisy dle ESM zákona. Údaje, které se již nezapisují soudy z nové evidence vymažou automaticky. Stávající zápisy je však třeba aktualizovat v případě obchodních korporací do 6 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 1.12.2021, a v případě jiných právnických osob do 1 roku od účinnosti zákona, tj. do 1.6.2022. Právnické osoby, které nejsou obchodními korporacemi a dosud nezajistily zápis do evidence tak musí učinit do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Naše doporučení

Je zjevné, že nové sankce by měly motivovat právnické osoby k tomu, aby řádně plnily svou povinnost vůči evidenci skutečných majitelů. Jak sankce za přestupky, tak i nemožnost vyplácet zisk nezapsanému skutečnému majiteli a zejména suspendace jeho hlasovacích práv, jsou přitom sankcemi velmi citelnými. Doporučujeme proto, aby všechny právnické osoby, pokud tak již neučinily dle stávající právní úpravy, co nejdříve zajistily zápis svých skutečných majitelů do evidence a vyhnuly se tak případným problémům.


Autoři: Vojtěch E. Kilian a Jiří Buchvaldek


Máte-li zájem o pomoc s návrhem na zápis do evidence skutečných majitelů, neváhejte nás kontaktovat