Jak se připravit na schůzku s advokátem

18.06.2016

Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a zastupování v právním sporu. Co si tedy připravit a vzít si s sebou?

Příprava smlouvy

  1. Informace o předmětu smlouvy. Je-li předmět smlouvy zapsán ve veřejném rejstříku (např. katastr, obchodní rejstřík), pak výpis z takového rejstříku, který lze získat na CzechPointu, v opačném případě popis, popř. i fotografii, u automobilů pak tzv. velký technický průkaz. Má-li předmět smlouvy jakékoliv faktické či právní vady (zástava, věcné břemeno), též informace a popis takových vad. Zejména u nemovitostí je vhodné připravit si též nabývací titul, tedy smlouvu či jiný dokument, na jehož základě nabyl vlastnictví prodávající. U bytových jednotek je také třeba prohlášení vlastníka a stanovy SVJ a u družstevních bytů stanovy družstva. V případě převodu podílů ve společnosti společenskou smlouvu, u převodu akcií stanovy.
  2. Informace o stranách smlouvy. Kdo s kým uzavírá smlouvu, popř. kdo zajišťuje smlouvu (zástava, ručení). U fyzických osob je třeba znát jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Jde-li o převod podílu v obchodní společnosti spojený se změnou statutárního orgánu (jednatel, představenstvo), pak i místo narození. U právnických osob jejich název (obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo (IČO), popř. též daňové identifikační číslo (DIČ), jsou-li strany plátci DPH. V ideálním případě též kontakty, mobilní číslo a e-mail.
  3. Základní podmínky obchodu. Než smluvní strany osloví svého právníka, aby smlouvu připravil, většinou se dohodnou na předmětu obchodu a jeho ceně, popř. i termínu plnění. Např. u kupní smlouvy je to kupní cena, její splatnost a termín předání, u smlouvy o dílo pak cena díla a termín dodání, u nájemní smlouvy měsíční nájemné, kauce (jistota), dobu nájmu a termín předání a počátku nájmu. Často se strany dohodnou i na dalších dodatečných podmínkách, na zajištění obchodu (úschova kupní ceny, ručení třetí osoby, zástava), předkupním právu apod. Je-li s plněním smlouvy spojena nějaká poplatková povinnost (kolky), je dobré, jsou-li strany dohodnuty též na tom, kdo tyto náklady uhradí.

Právní spor

  1. Informace o účastnících sporu a případných dalších osobách a svědcích, popř. právních zástupcích. U fyzických osob je třeba znát jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště, u právnických osob jejich název (obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo (IČO). V ideálním případě též kontakty, mobilní číslo a e-mail.
  2. Písemně zpracovaný popis sporu v časové souslednosti. Možná nejdůležitější částí přípravy podkladů k řešení sporu je písemný popis událostí, které vedly ke sporu, a veškerých skutečností, které se věci týkají. Tím, že klient zpracuje takový popis, sám si utřídí myšlenky a získá nad sporem jistý nadhled. Je však velmi důležité, aby v popisu nedocházelo k autocenzuře, či filtrování informací na důležité a nepodstatné, neboť toto hodnocení musí učinit advokát. Často se tak právní zástupce dozvídá podstatnou informaci později, v horším případě od protistrany, neboť klient ji nepovažoval za podstatnou a nezmínil ji. Popis by měl být ideálně v časové souslednosti událostí.
  3. Podklady k předmětu sporu. Veškeré smlouvy, dohody či jiné písemnosti týkající se předmětu sporu (v obdobném rozsahu jako pod bodem 1 výše u informací o předmětu smlouvy v části Příprava smlouvy), účtenky, faktury, dodací listy, protokoly o převzetí. Neméně důležitou součástí je veškerá písemná komunikace mezi účastníky sporu, tedy dopisy, e-maily, textové zprávy (sms). Došlo-li k ústní dohodě, pak označení svědků, jsou-li nějací, a to nejen k uzavření dohody, ale i svědků případného plnění takové dohody.
  4. Informace o tom, čeho chce klient dosáhnout. Jakkoliv se může tento bod zdát zbytečným (každý přece ve sporu ví, co chce), není to tak. Na začátku každého sporu je typické, že oba účastníci sporu mají "černobílé" vidění sporu, každý vidí jen tu svojí pravdu. Pokud si však aspoň jedna ze stran provede výše uvedenou přípravu, zejména pokud si zpracuje písemně sled událostí, získá jistý nadhled. Většina sporů totiž není v důsledku pochybení jen jedné ze stran sporu. Tedy je důležité, aby si klient uvědomil, čeho opravdu chce ve sporu dosáhnout a jaké ústupky je případně ochoten udělat.

Výše uvedené informace zcela zajisté nejsou vyčerpávající, ale pokud za námi přijdete aspoň takto připraveni, nejen že nám uděláte radost, ale především nám i Vám ušetříte spoustu otázek a především času. V konečném důsledku tak ušetříte i své peníze. Doufáme, že Vám tento stručný návod bude užitečný a těšíme se na Vás!

Autor: Mgr. Jiří Buchvaldek