Kompenzační bonus pro OSVČ (základní informace)

11.04.2020

Poslanecká sněmovna PČR schválila v režimu legislativní nouze dne 7.4.2020 vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 jako tisk č. 808. Senát návrh zákona projednal dne 9.4.2020 jako tisk č. 227. Téhož dne zákon podepsal i prezident republiky. 

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon pod č. 159/2020 Sb. dne 14.4.2020 a nabyl účinnosti 15.4.2020.

Zákon upravuje daňový bonus pro osoby samostatně výdělečné činné (jak jsou OSVČ definovány v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) ve výši 500 Kč/den na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s epidemií COVID-19 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení v období od 12.3.2020 do 30.4.2020. Maximální výše bonusu je tak 25.000 Kč.

Kdo může žádat?

O daňový bonus může žádat každý, kdo je samostatně výdělečnou osobou dle definice obsažené v § 9 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém zabezpečení (dále též jen "subjekt kompenzačního bonusu"), a zároveň kdo tuto činnost nemohl vykonávat či byl omezen ve vykonávání této činnosti z důvodu  

  1. nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz, 
  2. karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance, 
  3. péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance, 
  4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo 
  5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu. 

O bonus nemohou žádat OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci.

Jak zažádat?

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách základní informace k poskytovanému finančnímu bonusu již 9.4.2020 a následně zveřejnila též interaktivní formulář v PDF a webovou aplikaci, jejíž prostřednictvím lze jednoduše formulář vygenerovat. Na obou stránkách je detailní návod, jak formulář doručit.

K žádosti není třeba nic dokládat, postačí čestné prohlášení, které je součástí formuláře, o tom, že žadatel splňuje podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu.

Požádat lze datovou schránkou, e-mailem (prostý sken/fotografie žádosti), osobně i poštou.


Autor: Mgr. Jiří Buchvaldek


Tento krátký článek vznikal před publikací zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů a bude aktualizován, jakmile se tak stane.