Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti

22.07.2015

Opuštění věci (derelikce věci) je pojem, který po 1.1.2014 nabyl nový význam a neměl by být opomíjen či přehlížen, neboť důsledky takového jednání mohou být zásadní. Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) navazuje na čl. 11 odst. 3 Listiny práv a svobod, který stanoví, že "vlastnictví zavazuje", v § 1050 pak upřesňuje, kdy je věc považována za opuštěnou (derelinkvovanou). Toto ustanovení vychází z předpokladu, že každý vlastník je nejen oprávněn vykonávat svá vlastnická práva (tj. např. věc užívat), ale zároveň je povinen vykonávat povinnosti s vlastnictvím související, např. hradit daně a poplatky. V případě, že vlastník věci nevykonává své vlastnické právo po zákonem stanovenou dobu, má se za to, že věc opustil. U movitých věcí je tato lhůta stanovena na 3 roky, u nemovitých věcí na 10 let.


Zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, navazuje na ustanovení občanského zákoníku týkající se opuštění nemovité věci, když obsahuje mechanismus, jak postupovat v případě, že vlastníka nelze dostatečně identifikovat a není tedy jisté, zda má vlastník zájem své vlastnické právo vykonávat, případně, zda jej vykonávat může.

Každý vlastník nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí musí být identifikován zákonem stanovenými údaji, a to u fyzické osoby celým jménem, rodným číslem (případně datem narození, nemá-li rodné číslo), adresou místa trvalého pobytu (adresou bydliště, nemá-li trvalý pobyt) a v případě právnické osoby pak obchodní firmou či názvem, sídlem a identifikačním číslem nebo jiným obdobným identifikačním údajem. Není-li vlastník dostatečně určitě identifikován, příslušný katastrální úřad předá informace o tomto vlastníkovi a jím vlastněné nemovité věci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad").

Úřad je povinen vést zvláštní evidenci nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitých věcí, resp. evidenci nemovitých věcí vlastněných osobami, které nejsou dostatečně identifikovány. Evidence vedená Úřadem musí být zveřejněna na jeho internetových stránkách tak, aby byla přístupná veřejnosti. Dále je Úřad povinen dle § 65 katastrálního zákona informace získané od katastrálního úřadu sdělil obecnímu úřadu obce, kde se dotčená nemovitost nachází, který tyto informace též zveřejní, a to na své úřední desce.

Primárním cílem těchto opatření je nalezení skutečných vlastníků dotčených nemovitých věcí tak, aby mohli řádně vykonávat svá vlastnická práva, a plnit související povinnosti, neboť v mnoha případech jsou v katastru nemovitostí zapsány osoby, které jsou již po smrti nebo osoby žijící v zahraničí a nevědí, že v České republice vlastní nemovitý majetek, případně neví, kde se nachází a o jaký majetek se jedná. Tyto osoby mohou ve výše uvedené evidenci nalézt potřebné informace a uplatit tak svá práva.

Úřad by se měl pokusit, v součinnosti s příslušnou obcí, vlastníka dohledat v dostupných registrech a evidencích; je též oprávněn podat návrh na zahájení dědického řízení, zjistí-li z těchto evidencí, že vlastník již nežije.

Tvrdí-li někdo, že je vlastníkem nemovité věci, uvedené v evidenci Úřadu, musí předložit listiny prokazující své vlastnické právo k dotčené nemovité věci. Nebude-li Úřad předložené listiny považovat za dostačující k prokázání vlastnického práva, musí být tato práva uplatněna u soudu, a to v občanskoprávním řízení.

V případě, že se Úřadu nepodaří dohledat vlastníka ani se nikdo jako vlastník nepřihlásí v zákonem stanovené lhůtě, platí domněnka, že nemovitá věc je opuštěná a jako taková připadne státu dle ust. 1045 odst. 2 občanského zákoníku. Jak uvedeno již výše, lhůta pro uplatnění domněnky opuštění věci je stanovena v § 1050 občanského zákoníku a u nemovitých věcí činí 10 let a u movitých věcí 3 roky. S ohledem na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dne 1.1.2014 a jeho přechodným ustanoveními (§ 3067), uplyne lhůta k týkající se nemovitých věcí nejdříve dne 31.12.2023, případně později, bude-li prokázáno, že k opuštění nemovité věci došlo až po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Domníváte-li se, že Vaši rodiče či prarodiče, případně jiný člen Vaší rodiny, vlastnil nemovitou věc, o které v současné době nikdo neví, doporučuji prozkoumat evidenci vedenou Úřadem v této věci. Stejně tak doporučujeme, abyste si zkontrolovali stav zápisu ohledně Vašich nemovitostí a k nim evidovaným vlastníkům.

Zjistíte-li, že evidence Úřadu zahrnuje majetek Vaší rodiny, gratulujeme a rádi Vám pomůžeme s jeho získáním. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Lenka Patermanová