Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 jen kupující

12.09.2016

Dne 01. listopadu 2016 nabude účinnosti novela Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Dne 01. 11. 2016 nabude účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, dle které poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dle stávající platné úpravy se může prodávající a kupující dohodnout, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující a tedy že kupující bude hradit 4% daň a podá daňové přiznání. Pokud taková dohoda není uzavřena, je poplatníkem daně vždy prodávající. Od 1. listopadu 2016 tedy bude pouze kupující poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu je u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí (kupní, směnné smlouvy) den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den účinnosti smlouvy. Pokud tedy dojde do 31.10.2016 k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí) nebo nabude účinnosti kupní smlouvy (u nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí), bude platit stále stávající platná právní úprava (tedy, že poplatníkem daně může být i prodávající).