Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování

29.02.2016

Zvažujete nebo dokonce již "pronajímáte" svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo však ví, jaké důležité povinnosti na poskytovatele tohoto typu ubytování dopadají. V tomto článku se je pokusíme alespoň stručně nastínit.

Živnost

Nejprve je potřeba si položit otázku, zda je poskytování krátkodobého ubytování živností, či nikoliv. Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb.) uvádí v § 2, že "živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem." V § 3 odst. 2 písm. ah) se dále stanoví, že živností není "pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor". V seznamu oborů volné živnosti, tj. v příloze č. 4 živnostenského zákona nalezneme obor 55 "ubytovací služby". Obsah tohoto oboru ubytovací služby je stanoven v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kdy se k ubytovacím službám stanoví: "Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům."

Z výše uvedeného tedy plyne, že jakmile se jedná o soustavnou činnost provozovanou za účelem zisku, jejímž obsahem není jen prostý pronájem bytu či časti bytu, ale též poskytnutí další služby (např. poskytování čistého povlečení, úklid, snídaně), jedná se o živnost "ubytovací služby".

V takovém případě je třeba provést ohlášení volné živnosti na příslušném živnostenském úřadě, přičemž adresa bytu, liší-li se od bydliště poskytovatele, by měla být uvedena jako provozovna. V opačném případě by poskytovatel ubytování mohl být postižen za přestupek pokutou do 500.000 Kč ve správním řízení.

Daně

Příjem z poskytování ubytovacích služeb je příjmem dle § 7 odst. 1 písm. b) zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP), nikoliv o příjem dle § 9 ZDP (příjmy z nájmu), a to právě z důvodu, že se nejedná o čistý nájem bytu, ale o poskytování ubytovacích služeb dle živnostenského zákona, tedy podnikání.

Místní poplatky

Dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ZMP), mohou (ale nemusí) obecní úřady vybírat místní poplatky, jedním z nich je poplatek dle § 1 písm. e) a § 7 ZMP "poplatek z ubytovací kapacity".

Povinností poplatníka je před započetím poskytování ubytovacích služeb se registrovat na příslušném obecním úřadě jako plátce poplatku a vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Evidenční knihu je pak poskytovatel povinen uchovávat po dobu 6 let od posledního zápisu.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity pak činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec tedy může stanovit poplatek i v nižší výši a taktéž může dle § 7 odst. 4 ZMP po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou. Na území hl. m. Prahy činí poplatek 6 Kč.

Televizní, rozhlasové a autorské poplatky

Pokud má poskytovatel ubytovacích služeb v pokoji/bytě pro hosty umístěný rozhlasový nebo televizní přijímač, je povinen platit rozhlasové a televizní poplatky a zároveň též poplatky ochranným svazům autorským.

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích "Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním..."

K placení poplatků je třeba se registrovat u České rozhlasu a u České televize.

Pro rok 2016 jsou poplatky následující:

  • Rozhlasový poplatek: 45 Kč za 1 přijímač měsíčně
  • Televizní poplatek: 135 Kč za 1 přijímač měsíčně

Kromě poplatků dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích však poskytovatele ubytovacích služeb stíhá ještě povinnost platit autorské licenční poplatky dle § 23 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tyto poplatky se platí kolektivním správcům autorských děl, kterými jsou OSA a Intergram, se kterými je třeba uzavřít licenční smlouvu.

Poplatky se v případě ubytovacích zařízení stanoví jako pevná měsíční sazba určená dle obsazenosti vynásobená počtem měsíců a počtem rozhlasových a TV přijímačů. Veškeré informace naleznete na stránkách výše uvedených kolektivních správců autorských práv, OSA a Intergram.

Příklad (sazby pro rok 2016):

Jeden pronajímaný byt, 1x TV, bez rádia či jiného zařízení, obsazenost do 79,99%.
OSA: 31,39 Kč x 12 x 1 = 376,68 Kč
Intergram: 43,21 Kč x 12 x 1 = 518,52 Kč

Povinnosti ze zákona o pobytu cizinců

Důležité povinnosti vyplývají poskytovatelům ubytovacích služeb ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (ZPC), vždy když ubytovávají cizince, přičemž je zcela jedno, zda se jedná občany EU, nebo nikoliv. Ostatně tato povinnost dopadá i na poskytovatele běžného nájmu bytů, pronajímají-li byt cizinci.

Dle § 99 odst. 2 ZPC se ubytováním rozumí "vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem". Ubytovatele je pak dle odst. 1 téhož § 99 "každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké".

Ubytovatel je povinen zejména oznamovat policii ubytování cizince a vést domovní knihu. Další povinnosti lze pak nalézt v § 100 ZPC. Dle § 102 ZPC je ubytovatel povinen oznámit ubytování cizince do 3 dnů po jeho ubytování, a to písemně, či elektronickou cestou. Povinností cizince je pak předložit ubytovateli cestovní doklad a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis.

Poskytovatelé ubytovacích služeb se před započetím plnění povinností dle ZPC musí elektronicky registrovat a získat IDUB (identifikace ubytovatele) a zkratku ubytovatele.

Za nesplnění výše uvedených povinností může být ubytovateli udělena pokuta až do výše 50.000 Kč ve správním řízení (správní delikt), blokově pak do 5.000 Kč (přestupek).

Bližší informace lze nalézt též na stránkách Ministerstva vnitra ČR a na stránkách příslušných oddělení Služby cizinecké policie.

Autor: Jiří Buchvaldek


Máte zájem o konzultaci v oblasti krátkodobého ubytování?

Kontaktujte nás - napište nebo volejte.