Koronavirus v právu: Zákony přijaté ve stavu legislativní nouze

30.03.2020

V tomto článku přinášíme stručný přehled zákonů, které byly schváleny v tzv. stavu legislativní nouze vyhlášeném z důvodu epidemie koronaviru. Stav legislativní nouze umožňuje projednat návrhy zákonů podstatně rychleji, než by tomu bylo v rámci klasického legislativního procesu.

Zákon č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, s účinností od 26. 3. 2020

Tento zákon nebude jako jediný v tomto článku podrobněji rozebrán. Jeho obsahem jsou změny výše jednotlivých částek v zákoně o státním rozpočtu.

Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, s účinností od 27. 3. 2020

Ošetřovné - zaměstnanci

Mimořádným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí jak krizové opatření vlády, tak mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Nárok na ošetřovné vznikl i v případě, že došlo v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními k uzavření:

  • zařízení pro děti předškolního věku,

  • zařízení určeného pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách bez ohledu na věk závislé osoby.

Stávající "klasické" ošetřovné se rozšiřuje na děti do 13 let.

Doba, po kterou je možné ošetřovné čerpat, se prodlužuje o dobu, po kterou trvá uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření, a to i v případě, že uplynula přede dnem 27. 3. 2020. Ošetřující osoby se mohou i vícekrát vystřídat.

Obdobné změny též u nároku na služební volno s poskytnutím služebního příjmu pro příslušníky bezpečnostních sborů (rozšíření na předškolní zařízení, děti do 13 let, péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, prodloužení služebního volna)

Ošetřovné - OSVČ

Není řešeno v zákoně, ale je plně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Dle informací dostupných ke dni 30. 3. 2020 bude obdoba ošetřovného pro OSVČ vyplácena ve výši 424 Kč měsíčně. Žádost bude možné podat od 1. 4. 2020 na kterémkoli živnostenském úřadě. Žádat mohou OSVČ (na hlavní činnost) pečující o dítě mladší 13 let z důvodů uzavření školského nebo jiného dětského zařízení, pokud na dané dítě ošetřovné nepobírá jiná osoba. Dále také OSVČ (na hlavní činnost) pečující o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň v I. stupni (lehká závislosti). Další podrobnosti budou teprve zveřejněny.

Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se s účinností od 27. 3. 2020 mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

OSVČ

Přehled příjmů a výdajů OSVČ pro zdravotní pojišťovny za rok 2019 může být podán až do 3. 8. 2020.

OSVČ od začátku března do konce srpna nemusí platit minimální zálohu na pojistné (tj. 2.352 Kč měsíčně).

Pokud je záloha OSVČ na pojistné vyšší než minimální, mohou být zálohy za březen-srpen hrazeny pouze ve výši rozdílu mezi reálnou výší zálohy a částkou 2.352 Kč. Tento rozdíl ovšem nemusí být hrazen průběžně. Lze jej uhradit formou jednorázového doplatku do 8 dnů ode dne, kdy byl (nebo měl být) podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tj. až v roce 2021. Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o možnost volit úhradu doplatkem, nikoli povinnost.

Již provedená platba zálohy za březen 2020 se považuje za zálohu za měsíc září 2020.

ZAMĚSTNAVATELÉ

Od začátku března do 21. září nenabíhá penále za neuhrazení pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března do konce srpna 2020. Penále nabíhá nejdříve od 22. září 2020.

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, s účinností od 27.3.2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení provozu středních škol.

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení provozu středních škol, nejpozději však do 30. června 2020.

V případě, že k obnovení provozu nedojde k 1. červnu 2020, bude maturitní zkouška vyřešena náhradním způsobem jednak pro studenty, kteří byli ke dni 27. 3. 2020 žáky posledního ročníku střední školy, podali přihlášku k maturitní zkoušce a prospěli na konci prvního pololetí posledního ročníku, a jednak pro ty, kteří podali přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. Žákům, kteří v prvním pololetí nebyli hodnoceni nebo neprospěli se umožní komisionální přezkoušení. Výsledek maturitní zkoušky bude průměrem známek z posledních tří vysvědčení (vyjma toho posledního).

Pro závěrečné zkoušky platí obdobně totéž, co pro maturitní zkoušky.

Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, s účinností od 27. 3. 2020

OSVČ nemusí platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ("sociální pojištění") za období březen až srpen 2020. Pokud již byla některá ze záloh zaplacena, použije se na úhradu případných splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

Výsledné pojistné na sociální pojištění za rok 2020 se pro OSVČ sníží. OSVČ vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost bude za každý kalendářní měsíc z období březen-srpen 2020, v němž byla aspoň po část měsíce daná činnost vykonávána, pojistné sníženo o částku 2.544 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší samostatně výdělečnou činnost pak o 1.018 Kč.

Zákon č. 137/2020 Sb., o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, s účinností od 27. 3. 2020

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

Autor: Mgr. Lucie Zámyslická