Změny u DPH od 1.1.2016

18.12.2015

Dne 01. 01. 2016 nabude účinnosti část zák. č. 360/2014 Sb., kterým se mění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jaké změny tato novela přináší pro plátce DPH?

Omezení osvobození od DPH při prodeji nemovitých věcí

Novela významně zužuje pozemky, které budou bez dalšího osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Novou definicí stavebního pozemku budou postihnuty téměř všechny pozemky určené k výstavbě domu, které tak budou osvobozeny od daně z přidané hodnoty až po uplynutí pětiletého testu.

Současná právní úprava od daně osvobozuje prodej nemovité věci, která

 • je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a současně
 • není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

U ostatních nemovitých věcí je prodej osvobozen od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Dle nové právní úpravy bude bez dalšího od daně osvobozen prodej pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně není stavebním pozemkem.

Funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí tvoří pozemek (např. rodinný dům se zahradou), na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, a tento pozemek slouží k provozu této stavby, plnění její funkce, nebo je s ní využíván. Jedná se o zastavěný pozemek. Osvobozeno od daně tak bude např. prodej louky, pole.

Pro účely zákona o DPH se stavebním pozemkem rozumí pozemek, na kterém

 1. má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
  • který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
  • v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
 2. může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

O stavební pozemek se tak jedná mimo jiné u pozemku,

 • na kterém jsou provedeny přípravné práce k výstavbě stavby pevně spojené se zemí,
 • na kterém, nebo v jehož okolí, jsou nebo již byly provedeny stavební práce (pouze takové stavební práce provedené za účelem výstavby té určité stavby),
 • který je nebo byl předmětem správních úkonů provedených za účelem výstavby této stavby (např. podání návrhu na změnu územního plánu).

Ostatní nemovité věci budou při jejich prodeji osvobozeny od daně z přidané hodnoty až po uplynutí pětileté lhůty, která se odvíjí

 • od vydání prvního kolaudačního souhlasu, který umožňuje současný daný způsob využití prodávané nemovité věci,
 • dále od vydání kolaudačního souhlasu, který byl vydán po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě (za podstatnou změnu lze považovat změny vedoucí ke změně stávající hodnoty nemovité věci nebo změně ve velikosti podlahové plochy. Pětiletá lhůta tak v tomto případě poběží znovu),
 • ode dne, kdy bylo podle stavebního zákona vydáno první oznámení o záměru započít s užíváním nemovité věci (prvním užíváním se rozumí užívání, pro které je nemovitá věc v souladu s oznámením uděleným podle stavebního zákona užívána),
 • ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby se souhlasem stavebního úřadu, pokud byly odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal používání stavby (jedná se o situaci, kdy osoba, která podá oznámení o záměru započít s užíváním stavby, pro nedostatky stavby jí to není povoleno a tato osoba nedostatky odstraní. Stavební úřad potom vydá písemný souhlas, na základě kterého je možno stavbu užívat),

I v případě, že bude prodej nemovité věci osvobozen od daně z přidané hodnoty, se může prodávající rozhodnout, že bude při prodeji této nemovité věci uplatňovat daň z přidané hodnoty (tj. kupní cena bude navýšena o DPH). Pokud bude ovsem kupující také plátcem DPH, tak se prodávající může pro uplatnění daně rozhodnout pouze po předchozím souhlasu kupujícího.

Zavedení povinnosti podat kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je novým institutem zaváděným do zákona o DPH. Cílem a smyslem kontrolního hlášení je dle důvodové zprávy umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky při vrácení DPH.

Kontrolní hlášení je díky použitému označení slovem "hlášení" řádným daňovým tvrzením, nicméně řada ustanovení daňového řádu je vyloučena speciální úpravou. Kontrolní hlášení ale v žádném případě nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný, poměrně úzce spjatý s evidencí pro účely daně z přidané hodnoty.

Údaje, které bude povinen plátce uvádět v kontrolním hlášení, nejsou explicitně stanoveny zákonem, ale budou určeny prostřednictvím formuláře správce daně. Vzorový formulář kontrolního hlášení naleznete na stránkách Finanční správy zde.

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení můžete naleznout na taktéž na stránkách Finanční správy.

Kontrolní hlášení může být podáno pouze v elektronické podobě (ve formátu .xml).

Právnická osoba podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Za neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením může uložit správce daně pokuty od 1.000,- Kč až po 50.000,- Kč. Správce daně může navíc uložit tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, další pokutu do 500.000 Kč (např. plátce opakovaně nepodává kontrolní hlášení či plátce neuvedl v kontrolním hlášení 90% zdanitelných plnění, ačkoli měl povinnost je v kontrolním hlášení uvést).

Autor: Stanislav Pavlů