Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí III.

09.07.2020

Proces zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má letos již své třetí pokračování, a proto Vám nabízíme další aktualizaci. 

Poslanecká sněmovna 8.7.2020 schválila vládní návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Poslanci zároveň rozhodli o zachování možnosti odpočtu úroků z hypoték od daně z příjmů. Kromě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí tento návrh zákona zavádí změny zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob, které se zrušením daně z nabytí souvisejí. Účinnost zákona navrhuje vláda v části týkající se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ode dne následujícího po dni vyhlášení zákona ve sbírce a s účinností od 1. ledna 2021 v části zákona, která se dotýká daně z příjmů fyzických osob.

Lze předpokládat, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí projde i dalšími částmi legislativního procesu hladce a bude schváleno i Senátem a podepsáno prezidentem republiky, nelze však vyloučit, že zákon v průběhu legislativního procesu ještě dozná úprav a změn. Zdůrazňujeme proto, že článek přibližuje návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou, nikoliv zákon platný či účinný. O vývoji legislativního procesu tohoto návrhu zákona budeme informovat a případně článek doplníme.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou předpokládá, že daň z nabytí nemovitých věcí bude zrušena s účinností ode dne následujícího po vyhlášení schváleného zákona ve sbírce zákonů. Od tohoto okamžiku tedy dle návrhu zákona přestane daň z nabytí nemovitých věcí v českém právním řádu existovat bez náhrady. Zrušení daně se však dotkne i převodů nemovitých věcí provedených před tímto datem. Fakticky tak dojde ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zpětně k datu 31. března 2020.

Návrh zákona totiž počítá s tím, že pokud daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vznikne přede dnem účinnosti zákona a zároveň lhůta pro podání daňového přiznání k dani uplynula dne 31. března 2020 nebo později, povinnost zaplatit daň zanikne. To se týká převodů nemovitostí, u kterých byl proveden vklad do katastru během prosince 2019 a později. Již zaplacená daň se stane daňovým přeplatkem, o jehož vrácení daňový poplatník může dle § 155 odst. 2 daňového řádu požádat u správce daně. Návrh zákona nepočítá s tím, že by stát již zaplacenou daň vracel automaticky. Lze nicméně očekávat, že poté, co bude zákon publikován ve Sbírce zákonů, zveřejní Finanční správa stanovisko, jak v takových případech postupovat.

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

V návaznosti na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválili poslanci změnu zákona o dani z příjmů. Jde o prodloužení lhůty tzv. časového testu k osvobození od daně z příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí, které nebyly pořízeny za účelem zajištění vlastního bydlení.

Poslanci ovšem nepodpořili návrh vlády zrušit možnost odečíst ze základu daně úroky z úvěru poskytnutého k zajištění bydlení, typicky půjde o úvěr hypoteční, ze stavebního spoření, nebo poskytnutý stavební spořitelnou. Možnost odpočtu takových úroků tudíž zůstane zachována i do budoucna.

Časový test pro osvobození od daně

První zmíněná navrhovaná změna, tedy prodloužení časového testu z 5 na 10 let pro osvobození od daně z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitých věcí, se má dotknout pouze nemovitostí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení (slovy zákona "obstarání vlastní bytové potřeby"). U prodeje nemovitých věcí, v nichž má prodávající bydliště, zůstává stávající úprava zachována. Takový prodej je a nadále bude od daně z příjmu fyzických osob osvobozen již po 2 letech. Prodloužení časového testu se má podle návrhu zákona dotknout až nemovitých věcí nabytých od 1. ledna 2021. U nemovitostí nabytých dříve zůstává zachována stávající pětiletá délka časového testu.

Nově pak vláda navrhuje zavést osvobození od daně z příjmů fyzických osob příjmy z prodeje nemovité věci, ve které sice prodávající nebydlí, ale příjem získaný z jejího prodeje využije k obstarání své bytové potřeby, typicky koupí, výstavbou nebo údržbou rodinného či bytového domu, bytu. V takovém případě nebude pro osvobození třeba splnit 10letý časový test, avšak bude nutno správci daně oznámit, že takový příjem hodlá příjemce využít k obstarání bydlení, a tedy z takového příjmu nebude povinen odvést daň.

Doporučení pro právě probíhající obchody

Vzhledem k tomu, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je zatím jen ve fázi návrhu zákona, který byl ke dni publikace tohoto článku (8. července 2020) čerstvě schválen Poslaneckou sněmovnou, doporučujeme nadále, tj. do publikace schváleného zákona ve sbírce zákonů, při realizaci transakcí ohledně nemovitostí postupovat nadále dle platných právních předpisů, tedy daň přiznat z nabytí nemovitých věcí řádně přiznat a uhradit. Bude-li zákon schválen ve shora popsaném znění, lze následně požádat o vrácení daně. Očekáváme nicméně, že u právě probíhajících nemovitostních obchodů dojde ke schválení zákona a jeho publikaci ve sbírce zákonů ještě před uplynutím tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně.

Autor: Vojtěch E. Kilian

Poznámka: Tento článek je aktualizovanou verzí článku z 6.5.2020, resp. 14.5.2020.