Aktuality a články

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ - shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek...

Zvažujete nebo dokonce již "pronajímáte" svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo...

Společenství vlastníků jednotek vzniklá dle původní právní úpravy, tj. dle zákona o vlastnictví bytů, jsou povinna do 01.01.2017 přizpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Vzhledem k tomu, že forma takové změny je sporná, rozhodli jsme se tomuto tématu blíže věnovat.

Původní právní úprava ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR omezovala možnost vlastníka jednotky nechat se zastoupit na schůzi shromáždění vlastníků jednotek. Nový občanský zákoník tyto omezení neklade a umožňuje zplnomocnit třetí osobu, aby se za vlastníka jednotky účastnila a hlasovala na shromáždění SVJ. Blíže se k této problematice...

Nový občanský zákoník ve svém § 2287 umožňuje nájemci vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při sjednání smlouvy vycházely. Toto ustanovení výrazně mění zažitou praxi z pohledu nájemce oproti původnímu občanskému zákoníku a zároveň svojí neúplností působí výkladové problémy. Dále se pokusíme...


Archiv

V archivu naleznete články, které jsme od září roku 2013 publikovali na předchozí verzi našich stránek. Do archivu jsme zařadili články s datem před rokem 2016.

Upozorňujeme, že informace v archivních článcích nemusí být aktuální, neboť se právní předpisy i soudní praxe mění.

I přes to máme za to, že by některé z nich mohly být pro Vás užitečné.

Veškeré články na těchto stránkách jsou autorským dílem v článku uvedeného autora, přičemž veškerá majetková práva k těmto autorským dílům vykonává HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Chcete-li je sdílet pro nekomerční účely, odkažte na ně (link). Máte-li zájem o licenci, kontaktujte nás.