Aktuality a články

Od prvních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zvláště pak od vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020 usnesením vlády č. 194, které bylo publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2020 Sb., jsme zaznamenali zvýšený počet dotazů pronajímatelů bytů a nebytových (komerčních) prostor ohledně žádosti nájemníků na slevu z nájmu nebo...

Část závodu

11.09.2019

Ve vyšší míře se setkáváme s interpretačními problémy termínu "část závodu" v souvislosti s převody významných částí majetku obchodních korporací. Níže shrnujeme platnou legislativu týkající se tohoto termínu, její výklad Nejvyšším soudem, jakož i návrh novely projednávaný Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Současná právní úprava ust. § 2239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") neumožňuje pronajímateli platně sjednat smluvní pokutu s nájemcem bytu či domu, je-li nájem sjednán k zajištění jeho bytových potřeb.

Parlament České republiky projednává poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a který rozšiřuje osvobození od daně na jednotky v novostavbách rodinných domů. Současná právní úprava od daně osvobozuje pouze jednotky v novostavbách bytových domů, přičemž tyto jednotky nesmí...

Zákonem č. 368/2016 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen "ZVR") tak, že s účinností od 1. ledna 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli (dále jen "Evidence"), do které se do 1. ledna 2019 mají povinnost nechat zapsat všechny...

Dne 1.1.2018 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., která do českého právního řádu vrátila zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Vzhledem k tomu, že se úprava předkupního práva liší od zažité právní úpravy předchozí, považujeme za vhodné Vás o novinkách v této oblasti aspoň stručně informovat. Pro vyloučení...

Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a...

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ - shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek...


Archiv

V archivu naleznete články, které jsme od září roku 2013 publikovali na předchozí verzi našich stránek. Do archivu jsme zařadili články s datem před rokem 2016.

Upozorňujeme, že informace v archivních článcích nemusí být aktuální, neboť se právní předpisy i soudní praxe mění.

I přes to máme za to, že by některé z nich mohly být pro Vás užitečné.

Veškeré články na těchto stránkách jsou autorským dílem v článku uvedeného autora, přičemž veškerá majetková práva k těmto autorským dílům vykonává HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Chcete-li je sdílet pro nekomerční účely, odkažte na ně (link). Máte-li zájem o licenci, kontaktujte nás.